mandag den 31. marts 2014

Godt med fokus på plejefamilier

"Det er super-nyttigt og vigtigt kig ind i en verden, der ellers er lukket for de fleste af os. Så vi er som fagforening for landets familieplejere glade for, at DR har valgt at sætte fokus på familieplejere og de anbragte børn. Vi håber det kan føre til bedre forhold for både de anbragte børn og familieplejerne," siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.
Danmarks Radio tager 27. marts hul på en dokumentarserie om børn der er anbragt i familiepleje. Serien "Mit liv som plejebarn" tager udgangspunkt i en række børns liv som anbragt i en familiepleje.

"Jeg håber, DR's dokumentarserie kan være med til at kaste lys på, hvordan det opleves af de mange piger og drenge, der bor og lever i familiepleje. Og også være med til at sætte fokus på familieplejerne og deres indsats. Vi hører jo fra vores medlemmer om en til tider hård og lidt ensom hverdag fuld af udfordringer – både i forhold til relationen til det anbragte barn, de biologiske forældre og kommunen. Vi har længe peget på, at familieplejeres arbejdsvilkår er unødigt barske. Og at der er et stort behov for, at de knyttes tættere til kommunen via fx uddannelse, supervision og en overenskomst. Et kig ind i plejebørns og plejefamiliers verden kan derfor være med til at øge forståelsen for deres situation. Og det er godt og nødvendigt. Og det kan forhåbentlig også være med til at øge den politiske bevågenhed på området. Vi er fx også glade for, at ministeren har bebudet, at området skal ses efter," siger Benny Andersen.

"Vi mener, der er behov for en Barnets Reform II, hvor vi ser kritisk på, om vores anbringelsespraksis er fagligt motiveret. Vi er helt enige i at familieplejeanbringelser i mange tilfælde er den rigtige foranstaltning for børn og unge der har brug for en tryg opvækst med omsorg og opdragelse i familiære rammer. Men ikke alle børn er i målgruppen for familiepleje," siger benny Andersen.

"Men vi er bekymrede over, at man efter Barnets Reform har skruet så markant op for brugen af familiepleje, at man overser, at ikke det ikke er det rette for alle børn og unge, der skal anbringes. Og vi vil gerne opfordre til, at vi fastholder og udvikler hele anbringelsespaletten, så vi i højere grad anbringer de rette børn i de rette foranstaltninger. Det skal være faglige argumenter, med en skelen til det økonomiske, der afgør anbringelsesvalget – og ikke omvendt. På samme måde som man på sundhedsområdet går til egen læge når man har influenza, men bliver sendt til en specialist hvis det er mere alvorligt."

"Endeligt mener vi, at familiepleje-anbringelser kan styrkes ved at trække på de kompetencer, der findes på døgninstitutionerne. Lad os i højere grad anvende deres ekspertviden og store tværprofessionalitet i forhold til udredning, matchning, supervision og aflastning – også på familieplejeområdet. Det er også en faglighed, familieplejerne har behov til støtte for deres indsats. Lad os få de bedste kompetencer og de mest velegnede anbringelser i spil, til de rigtige børn. Vi kan ikke være andet bekendt." siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Læs mere her

tags: Danmark, Danmarks Radio, politi, økonomi, uddannelse, fagforening, fagforening, faglighed,

søndag den 30. marts 2014

Ungdomskriminaliteten falder fortsat

For syvende år i træk er danske børn og unge blevet mindre kriminelle. En ny rapport fra Justitsministeriet viser, at antallet af mistanker og sigtelser mod 10-17-årige næsten er halveret fra 2006 til 2013.
Alene fra 2012 til 2013 er den registrerede kriminalitet begået af børn og unge faldet med 6 procent. Den seneste rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor bekræfter dermed den tendens, som har præget udviklingen i børn og unges kriminalitetsmønster de senere år: Den yngre del af befolkningen begår mindre og mindre kriminalitet.

Justitsminister Karen Hækkerup siger:

"Det er rigtig godt at se, at ungdomskriminaliteten fortsætter med at falde. Det tyder på, at de unges livsstil har ændret sig, så de er mindre tilbøjelige til at begå kriminalitet.

Men vi skal sørge for, at tendensen fortsætter nedad. En tidlig forebyggende indsats er helt afgørende for at hindre, at de unge trækkes ind i den kriminelle fødekæde. De unge skal mærke med det samme, at asocial adfærd har konsekvenser, og vi skal vise dem en anden vej.

Derfor er jeg også glad for, at regeringen sammen med satspuljepartierne i efteråret har afsat mere end 30 mio. kr. til en målrettet indsats over for unge med asocial adfærd. Med initiativerne lægger vi netop op til en tidlig og konsekvent indsats, hvor også forældre og fagpersoner inddrages med det samme.

Jeg kan også nævne, at regeringen med den bandepakke, som vi fremsatte i starten af året, lægger op til en forstærket kriminalpræventiv og forebyggende indsats, bl.a. gennem oprettelsen af en task force, som skal styrke kommunernes arbejde med børn og unge, der er i risikozonen for at blive rekrutteret til rocker- og bandegrupper."

Mindre kriminalitet blandt drengene og de helt unge

Den nye rapport viser, at antallet af mistanker eller sigtelser mod 10-17-årige er faldet fra 25.317 sager i 2006 til 13.221 sager i 2013. Særligt de helt unge (10-14 år) trækker tallet ned. I denne aldersgruppe udgør faldet i antallet af sager mere end 60 procent.

Udviklingen beror først og fremmest på, at de unge drenge begår mindre kriminalitet. Afstanden mellem pigers og drenges kriminalitetshyppighed bliver mindre med tiden. Samtidig er der et betragteligt fald i kriminaliteten blandt børn og unge i byområderne, men det samme gør sig ikke gældende i landområderne.

For at forklare faldet i børns og unges kriminalitet generelt peger rapporten blandt andet på ændringer i børn og unges livsstil. Eksempelvis kan man se, at der i de seneste år også er sket et fald i andelen af unge, der drikker sig fulde, og som eksperimenterer med stoffer. Samtidig har de en mindre gadeorienteret livsstil. Det er faktorer, som påvirker risikoen for at havne i kriminalitet, når man er ung.

Læs mere her

tags: Justitsminister, 2013, regeringen, 2012, 2006, kriminelle, Justitsministeriet, regering, rock, fødekæde, Forskning, byområder, livsstil,

Det nordjysk efterskoleidrætsstævner – NM i Floorball – sluttede med dobbeltguld til to Hørby-hold

Det andet af to værtsskaber for nordjyske efterskoleidrætsstævner – NM i Floorball – sluttede med dobbeltguld til to Hørby-hold, og således kunne både drenge og piger, efter en lang dag på banen, smykke sig med guldet.
Floorball er en upcomming idrætsgren både på klubplan, men også når det handler om interessen for at vælge netop dette fag i forbindelse med et efterskoleophold. Hørby Efterskole har været med som en af de første efterskole, der i det nordjyske forsøgte sig med floorball, som i begyndelsen var en lille idrætsgren ved siden af de traditionelle idrætsfag, men som i dag har vokset sig stort, og er blevet et fag, der tiltrækker rigtig mange elever.

Seks efterskoler deltog i stævnet i Hørby, og således er der også i dag på tværs af skolerne blevet et fællesskab, så eleverne i den daglige træning har noget at spille op til.

- Et stævne sammen med andre skoler er altid en god motivation, siger lærer Dennis Svendsen, der i de senere år har været ansvarlig for floorball på Hørby.

- Der er godt nok, at eleverne kan spille mod kammeraterne fra deres egen skole, men der kommer anderledes gang i spillet, når det er gæster, man møder på banen – så kommer det hele lidt op i tempo, forklarer Dennis Svendsen og nikker tilfreds mod de to guldmedaljer, som Hørby-eleverne ved stævnet hentede hjem til skolen.

I den kommende tid vil det være den anden af Hørby Efterskoles linjer, der kommer i centrum, når Musik-&Dramaleleverne tager fat på de sidste forberedelser til musicalen 'Grundtvig', der har premiere på skolen onsdag den 9. april kl. 19.30, og som fortæller historien om personen Grundtvig, der siden starten af 1800-tallet har stillet kritiske spørgsmål til sig selv, sine med-mennesker og sin samtid.

Læs mere her

tags: motivation, efterskole,

lørdag den 29. marts 2014

Flere unge vil være smede

For første gang i 13 år er der i år en stigning i antallet af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse. Samtidig tyder meget på, at de unge gerne vil have en uddannelse målrettet et job i industrien. Det glæder Dansk Metal.
For første gang siden 2001 er der i år flere unge fra folkeskolens 9. og 10. klasse, der søger ind på en erhvervsuddannelse, end der var året før. Sidste år var det blot 18,8 pct. af årgangene, der satte kryds ud for en EUD, mens det i år er steget til 19,6 pct. Den udvikling bliver modtaget med glæde hos Dansk Metal:

- Vi har været meget bekymret over udviklingen, hvor færre og færre unge valgte en erhvervsuddannelse, mens flere og flere søgte gymnasiet. Det ser nu ud til, at vi har fået vendt den udvikling, og det er meget glædeligt, siger Per Påskesen, der er uddannelseschef i Dansk Metal.

Han peger på, at det er helt afgørende, at flere unge bliver faglærte:
- Vi får i løbet af få år brug for op imod 32.000 flere faglærte her i landet, fordi de store årgange med mange faglærte forlader arbejdsmarkedet og virksomhederne efterspørger faglært arbejdskraft. Det gælder især indenfor industrien, forklarer Per Påskesen.

Optagelsestallene viser da også, at de unge i høj grad har lyttet til det budskab. Der er nemlig en markant stigning indenfor de indgange, der i høj grad har uddannelser rettet mod industrien.
Således er der i år 20 pct. flere ansøgere til indgangen "Strøm, styring og it", ligesom 17 pct. flere har søgt ind på "Produktion og udvikling", der har klassiske industri-uddannelser som industritekniker, smed og værktøjsmager:

- Vi har allerede nu mangel på kvalificeret arbejdskraft i visse dele af landet, og det problem vil vokse, hvis ikke vi får uddannet nogle dygtige folk hurtigt. Derfor er det meget glædeligt, at der nu er flere unge, der vil prøve kræfter med industriuddannelserne, siger Per Påskesen, der dog samtidig kommer med en opfordring til virksomhederne:

- Det er helt afgørende, at virksomhederne også får oprettet nogle flere praktikpladser. Det er nu engang den bedste måde at få uddannet flere faglærte, hvis de får en praktikplads, når de er færdige med grundforløbet. Derfor håber jeg meget, at virksomhederne også vil spille med, siger Per Påskesen.

Læs mere her

tags: uddannelse, EU, 2001, virksomhed, folkeskole, praktikplads, arbejdsmarked, Dansk Metal, uddannelseschef, gymnasiet, arbejdskraft, værktøj,

fredag den 28. marts 2014

Justitsministeriet overholder Børnekonventionen

Det er blevet hævdet, at Justitsministeriet ikke overholder FN's Børnekonvention. Det er ikke korrekt.
Det er blevet hævdet, at Justitsministeriet ikke overholder FN's Børnekonvention. Det er ikke korrekt.

Justitsministeriet har i en mail til Danmarks Radio oplyst, at hvis der på baggrund af ministeriets vejledning ikke er blevet ansøgt om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, så er der ikke blevet foretaget en vurdering af betydningen af barnets tilknytning til Danmark.

Det har fået nogle til på den baggrund at konkludere, at Justitsministeriet dermed erkender at have set bort fra FN's børnekonvention i sager, hvor børnefamilier er blevet udvist.

Det er ikke korrekt.

Kompetencen til at behandle sager efter udlændingelovens § 9 b om humanitær opholdstilladelse ligger i Justitsministeriet, mens kompetencen til at behandle sager efter lovens § 9 c, stk. 1, ligger i Udlændingestyrelsen med klageadgang til det uafhængige Udlændingenævn, som blev oprettet den 1. januar 2013.

Barnets tarv indgår – og har altid indgået – på flere måder i ministeriets behandling af sager om humanitært ophold. Det gælder navnlig i sager, hvor barnet er sygt. Men også i andre tilfælde indgår det. Det kan f.eks. være i sager om børnefamilier, hvor forældrene som følge af deres helbredstilstand kun meget vanskeligt kan tage vare på børnene. Det kan også være i sager om familier med mindre børn, der kommer fra et land i krig. Eller i sager om enlige afghanske kvinder med mindreårige børn uden mandlige familiemedlemmer eller socialt netværk.

Med hensyn til betydningen af barnets tilknytning til Danmark, så indgår dette forhold også, hvis den humanitære opholdstilladelse har været meddelt med mulighed for varigt ophold. Her ser ministeriet – hvis det oprindelige grundlag for opholdstilladelsen ikke længere er til stede – på, om en nægtelse af at forlænge opholdstilladelsen vil være særligt indgribende, herunder i forhold eventuelle børns tilknytning til Danmark.

Hvis opholdstilladelsen ikke er meddelt med mulighed for varigt ophold, må ministeriet – sådan som udlændingeloven er indrettet – ikke foretage denne vurdering. Det er i stedet overladt til Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet. Derfor har ministeriet indtil november 2013 vejledt om muligheden for hos Udlændingestyrelsen at søge opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1. Den bestemmelse giver mulighed for opholdstilladelse, hvis ganske særlige grunde – herunder hensynet til barnets tilknytning til Danmark – taler derfor. Fra november 2013 er sagerne sendt automatisk til Udlændingestyrelsen.

Det er således ikke korrekt at hævde, at Justitsministeriet har erkendt at se bort fra Børnekonventionen.

Som beskrevet ovenfor har Justitsministeriet i en mail til Danmarks Radio oplyst, at hvis der på baggrund af ministeriets vejledning ikke er blevet ansøgt om opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, så er der ikke blevet foretaget en vurdering af betydningen af barnets tilknytning til Danmark. Men som det også fremgår ovenfor, vil Udlændingestyrelsen i sager, hvor der er ansøgt om opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, vurdere betydningen af barnets tarv i form af dets tilknytning til Danmark.

Læs mere her

tags: Danmark, FN, Danmarks Radio, Justitsminister, 2013, opholdstilladelse, Justitsministeriet, helbred,

Den nye folkeskole tager form i Assens Kommune

Hvordan realiseres folkeskolereformen i Assens Kommune Det drøftede politikerne på dagens byrådsmøde. Udgangspunktet for drøftelserne var et 20 siders idéoplæg, der beskriver de overordnede mål og rammer for Den nye folkeskole i Assens Kommune.
Idéoplægget er blevet til på baggrund af input fra ni arbejdsgrupper bestående af bl.a. skoleledere, lærere, pædagoger og forældrerepræsentanter – og har siden været i høring, inden drøftelserne på dagens byrådsmøde.

De ni grupper har alle forholdt sig til centrale dele af reformen. Fx hvordan der skabes en længere og mere varieret skoledag, hvor motion og bevægelse bliver en mere integreret del af skoledagen, hvordan samarbejdet til Musikskolen, Ungdomsskolen og det lokale foreningsliv kan udbygges, eller hvordan etablering af frivillig lektiecafé kan gribes an Dét er der kommet en række overordnede kommunale mål samt nogle overordnede rammer ud af.

-Oplægget fra arbejdsgrupperne har været spændende læsning og er særdeles brugbart i forhold til, at vi får sat de overordnede mål og rammer for, hvad vi vil med vores folkeskole i Assens Kommune, siger Lars Kristian Pedersen, Udvalgsformand for Børne- og Undervisningsudvalget, og fortsætter:

-Samtidig er det utroligt vigtigt, at den enkelte skole fortsat får mulighed for at sætte sit eget individuelle præg i forhold til de tilbud, skolen har, og den måde skole vælger at realisere elementerne i reformen på.

Konstruktiv høringsproces
Lars Kristian Pedersen ser det derfor som noget meget positivt, at der er kommet så mange gode og konstruktive forslag samt kommentarer fra skolebestyrelserne og fra medarbejderne i forbindelse med høringsprocessen.

- Det synes jeg vidner om et stort engagement og en stor vilje til at ville lave den bedste folkeskole. De mange høringssvar er vigtige input for os i Børne- og Undervisningsudvalget i forhold til at kvalificere debatten og arbejdet med, hvordan den nye folkeskole skal udmøntes i Assens Kommune.

Reform tager flere år
Efter at Byrådet nu har nikket til, hvordan de overordnede rammer og mål for, hvordan den nye folkeskole skal se ud efter sommerferien, går Skoleafdelingen straks i gang med at udarbejde en tidsplan, der samler op på de mange forhold, som der skal tages stilling til.

Det drejer sig fx om valgfagene, og hvordan de kan integreres i et samarbejde med det øvrige samfund; fælles fastsatte mål og udmøntningen af disse indenfor de enkelte fag, der skal understøtte, at elevernes faglige niveau løbende forbedres samt kompetenceudviklingen af medarbejderne.

- I arbejdet med at lave en tids- og procesplan går vi naturligvis også alle høringssvarene igennem og samler op på forslag og kommentarer, så de kan indgå i det videre arbejde, siger skolechef Esben Krægpøth, der samtidig understreger, at arbejdet med at få planlagt det kommende skoleår er i fuld gang:

- Men dels er der stadig en række forhold, som vi venter på, at Undervisningsministeriet melder ud til os i kommunerne, hvordan vi skal håndtere, dels er realiseringen af folkeskolereformen en meget stor opgave, der også handler om at skabe en ny kultur. Det er en proces, der kommer til at tage flere år.

Læs mere om den nye folkeskole i Assens Kommune samt arbejdsgruppernes oplæg på www.dennyefolkeskole.assens.dk

Fakta
Formålet med folkeskolereformen
Reformen baserer sig på tre overordnede nationale indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden, og som skal bidrage til at forbedre elevernes faglige niveau:

• En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
• Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
• Få klare mål og regelforenkling

Tværfaglige arbejdsgrupper
Ni arbejdsgrupper bestående af skoleledere, SFO ledere, ungdomsskolelederen, musikskolelederen, lærere, pædagoger,skolebestyrelses-repræsentanter, dagtilbudskonsulenten,skolekonsulenten samt skolechefen har i løbet af vinteren arbejdet med forskellige dele af skolereformen, og hvordan den kan udmøntes i Assens Kommune.

Materialet har været i høring hos skolebestyrelserne og har dannet grundlag for de politiske drøftelser i marts i hhv. Børne- og Undervisningsudvalget samt i Byrådet.

Inklusion og innovation har været gennemgående temaer for alle arbejdsgrupper:
1. Indholdet af en længere og mere varieret skoledag
2. Organisering og planlægning af en længere og mere fleksibel skoledag
3. Øget læringsudbytte for elever i specialtilbud gennem en fokuseret undervisning og understøttende aktiviteter
4. Samarbejde med ungdomsskolen og musikskolen
5. Udskoling og overgange til ungdomsuddannelser
6. Digitalisering og anvendelse af IT hjælpemidler
7. Styrket forældresamarbejde
8. Kompetenceudvikling af pædagogisk personale
9. Kompetenceudvikling af skoleledere

Læs mere her

tags: politi, uddannelse, SF, folkeskole, kompetenceløft, kompetenceudvikling, undervisning, Undervisningsministeriet, innovation, sommerferie, ungdomsskole, Byråd, Fakta, Assens,

torsdag den 27. marts 2014

Køreplan for fremtidens dagtilbud på plads

Holbæk Kommunes børn skal trives og lære endnu mere i deres dagtilbud. Derfor har Udvalget for Børn netop godkendt en strategi for fremtidens dagtilbud.
Holbæk Kommune har brug for, at endnu flere unge uddanner sig. Det betyder, at kommunen skal skabe rammerne for et godt børneliv, så børnene trives og lærer endnu mere. Og forudsætningerne for dette bliver skabt allerede i dagtilbuddet. Derfor har kommunen lavet en strategi for fremtidens dagtilbud, som blev vedtaget af Udvalget for Børn i dag. Strategien skal spille sammen med den indsats, der sideløbende kører på skoleområdet.

Strategien for fremtidens dagtilbud er en udløber af kommunens børne- og ungepolitik. Og medarbejdere og ledere i dagtilbuddene skal bruge den som en køreplan for deres arbejde de kommende år. Et arbejde, der kommer til at bære præg af nye måder at gøre tingene på:

"Vi har meget engagerede og dygtige medarbejdere i vores dagpleje og børnehuse. De har i mange år knoklet for at give børnene en tryg, god og lærerig hverdag. Det skal de blive ved med at gøre. Men vi bliver også nødt til at gøre noget andet, hvis endnu flere børn skal trives i dagtilbuddene og være undervisningsparate, når de starter i skole," fortæller Christian Simonsen, der er chef for dagtilbud og læring.

Bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole

Noget af det "andet", der skal gøres, er blandt andet at skabe bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Det betyder helt konkret, at børnehuse og skoler skal til at tale sammen for at koordinere læringen. Det har de med succes gjort det seneste års tid i Dagtilbudsdistrikt Isefjord. Her har pædagoger fra børnehusene lavet lærerplaner sammen med børnehaveklasselederne på Isefjordsskolen. På den måde er der en koordineret sammenhæng mellem det de, 5-årige lærer i dagtilbuddet og det, de skal lære, når de kommer i børnehaveklasse.

Andre indsatser i strategien for fremtidens dagtilbud handler blandt andet om:

• Barnets sproglige udvikling
• Styrket samarbejde med forældrene
• Inklusion
• Ledelse, organisering og udvikling af god pædagogisk praksis

Også medarbejdernes strategi Christian Simonsen synes, at strategien er et godt udgangspunkt for de kommende års arbejde med fremtidens dagtilbud. Især fordi medarbejderne har været med til at lave den:

"Det har været vigtigt for mig, at medarbejdere og ledere har været godt inddraget i arbejdetmed strategien. For det første, fordi de sidder med en afgørende viden om børnenes trivsel og læring. Og for det andet, fordi de på den måde har fået ejerskab til strategien." siger han.

Læs mere her

tags: politi, Holbæk, børnehave, strategi, undervisning, sprog,

onsdag den 26. marts 2014

Dansk ballonmand puster ballondyr på toppen af Kilimanjaro

image description
Lars Lottrup er netop vendt hjem fra en mission, der ville tage pusten fra de fleste. Han har testet, om det er muligt at puste ballondyr i næsten 6.000 meters højde
Han medgiver gerne, at det lyder som et vanvittigt forsøg. Men for Lars Lottrup, der har pustet ballondyr i 20 år og lever af det i dag, var der ingen vej udenom, da han for nogle dage siden stod for fødderne af Afrikas højeste bjerg, det 5.895 meter høje Kilimanjaro i Tanzania.

Drevet af sin årelange ballon-passion ville den 42-årige ballonmand finde ud af, om det er fysisk muligt at puste et ballondyr op i næsten 6.000 meters højde, når der kun er ganske lidt ilt at gøre godt med.

Efter fem dages vandring mod bjergtoppen og en dyb indånding kan en lettet Lars Lottrup konstatere, at projektet lykkedes.

- Det var en meget anerledes oplevelse at puste ballondyr på toppen af Kilimanjaro. Jeg havde slet ikke den ilt, jeg er vant til. Efter forsøget var jeg både svimmel og sat til af hovedpine, siger en netop hjemvendt og træt Lars Lottrup.

Pustede hund og blomst
Ballonmanden, der udover at underholde med balloner også uddanner ballonmænd, pustede en hund op på Kilimanjaro. Og da han nu var i gang, blev det også til en ballonblomst.

- Foruden det lave iltindhold i luften kæmpede jeg også med hård frost, sne og blæst. Ikke den bedste cocktail, når man leger med balloner, fortæller Lars Lottrup.

Han håber, at han med sin utraditionelle ballonfærd har givet andre ballonmænd i hele verden noget at tænke over.

- Mig bekendt er der ikke andre, som har forsøgt noget tilsvarende. Og jeg vil meget gerne se den, der puster et ballondyr op på toppen af et endnu højere bjerg, siger Lars Lottrup.

Fakta: Lars Lottrup fra Fyn er indehaver af ballonmand.dk. Han lever af at optræde med balloner og er desuden leder af en skare på 40 ballonmænd over hele landet.

Læs mere her

tags: blæst, Fakta, hovedpine,

tirsdag den 25. marts 2014

Rekordmange vil være student fra Niels Brock

Niels Brock oplever igen i år stor søgning til skolens gymnasiale uddannelser. 823 ansøgere, eller en fremgang på 16 %, gør Niels Brock til et af Danmarks mest søgte gymnasier.
Fremgangen er størst på Niels Brocks gymnasium på Kultorvet, hvor især de internationale studieretninger IBB, Spansk og Kina samt studieretningen Business Elite har trukket rigtig mange ansøgere. Men også gymnasiet på Julius Thomsens Plads har oplevet en pæn stigning. Her er bl.a. den nye linje Økonomi og Samfund blevet rigtigt godt modtaget.

Fremgangen er især bemærkelsesværdig, fordi begge gymnasier har indført matematik B på samtlige studieretninger fra næste skoleår. Det nye initiativ skyldes, at matematik B i dag er et krav på mange videregående uddannelser.

"Vi er utroligt glade for de mange ansøgninger, vi har fået, og vi glæder os meget til at byde de mange nye Niels Brock'ere velkommen efter sommerferien. Det er særligt godt at konstatere, at indførelsen af matematik på B-niveau falder i god jord hos de unge," siger Anya Eskildsen, direktør på Niels Brock.

Niels Brocks gymnasier modtager traditionelt flere ansøgninger frem mod sommerferien, så det endelige antal af ansøgere vil sandsynligvis blive endnu større frem mod studiestarten i august 2014.

Om Niels Brock
Niels Brock er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner med mere end 15.000 kursister og studerende årligt. Niels Brock udbyder gymnasieuddannelser og erhvervsuddannelser til unge og voksne, MBA-uddannelse til specialister og ledere og har en af landets største kursus- og efteruddannelsesafdelinger inden for det merkantile område.

Læs mere her

tags: Danmark, direktør, uddannelse, Kina, rock, efteruddannelse, erhvervsuddannelser, gymnasiet, studerende, uddannelsesinstitution, videregående uddannelse, sommerferie, 2014,

Autostole og legetøj skal under lup for farlig kemi

Med seks nye projekter vil miljøminister Kirsten Brosbøl nu have undersøgt, om børn og unge bliver beskyttet godt nok mod skadelig kemi i blandt andet autostole, legetøj og andre produkter, som børn dagligt er i kontakt med.
Autostole, børnetøj, legetøj og brugte materialer, der genbruges i børnehaver og skoler, er nogle af de produkter, der skal undersøges i seks nye projekter, som miljøminister Kirsten Brosbøl nu sætter i gang.

Projekterne skal sætte de kemiske stoffer, der findes i børneprodukter, under lup og undersøge, om stofferne kan udgøre en risiko for børn og unge. Formålet er at undersøge om børn og unge bliver beskyttet godt nok mod problematisk kemi i deres hverdag.

- Der skal være styr på, om der er problematiske kemikalier i de produkter, vi bruger i vores hverdag. Det er særligt vigtigt for mig, at vi får undersøgt, om der er skadelig kemi i de mindstes legetøj, eller i det tøj, vi giver dem på, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Regeringen har med støtte fra Enhedslisten afsat 20 mio. kroner til en særlig indsats på kemiområdet med fokus på børn og unge, som også omfatter mere kontrol med, om børneprodukterne lever op til reglerne. Indsatsen er en del af regeringens samlede kemikalieindsats, der i alt er afsat 185 mio. kroner til fra 2014 til 2017.

- Det er helt afgørende for os, at børn og unge ikke bliver udsat for skadelig kemi. Derfor har Enhedslisten ønsket en særlig indsats rettet mod børneprodukter, siger Per Clausen fra Enhedslisten.

Miljøstyrelsen har haft de seks projekter i udbud og vil inden længe tage stilling til, hvem der skal lave undersøgelserne. Undersøgelserne forventes færdige om et års tid.

Yderligere oplysninger:
Funktionsleder Elisabeth Paludan, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4584, e-mail: ep@mst.dk
Pressemedarbejder Lillan Clemmensen, Miljøministeriet, tlf. 7254 6025, e-mail: licle@mim.dk

Læs mere her

tags: Enhedslisten, regeringen, kemi, regering, børnehave, miljø, 2014, Miljøminister,

mandag den 24. marts 2014

Zornig: Utroligt ærgerligt

Lisbeth Zornig Andersen finder forløbet omkring million-støtten til projekt Stemmer på Kanten utroligt ærgerligt.
"Jeg er utroligt ærgerlig over, at Socialministeriets støtte til vores projekt har ført til en massiv negativ omtale, som fjerner fokus fra, at vi med Stemmer på Kanten lykkedes med at skabe politisk fokus på og mobilisere socialt udsatte vælgere. Jeg er ikke mindst ærgerlig på vegne af alle de mange gode mennesker, som hjalp med i projektet – det har ikke været rart for dem at følge med i pressen de seneste dage," siger Lisbeth Zornig Andersen.

Hun er tilfreds med socialminister Annette Vilhelmsens redegørelse i dag i Folketingets samråd.

"Jeg håber, at vi med ministerens redegørelse for forløbet kan se frem til arbejdsro, så vi kan fokusere på vores arbejdsopgaver igen," siger Lisbeth Zornig Andersen. "Vi er også meget tilfredse med en uvildig advokatundersøgelse, så alt bliver endevendt."

Hun er dog ærgerlig over ministerens misforståelse omkring projekt Stemmer på Kantens forankring i Huset Zornig, der er registreret som en enkeltmandsejet virksomhed.

"Projektet har hele tiden været forankret i Huset Zornig, hvilket vi også klart har kommunikeret ud, ikke mindst i den projektbeskrivelse, som vi sendte til ministeriet den 2. september, ligesom ministeriets svar på vores ansøgning var stilet til Huset Zornig. Så jeg kan ikke forstå, hvor misforståelsen kan være opstået," siger Lisbeth Zornig Andersen.

Stemmer på Kanten er regnskabsmæssigt isoleret som en almennyttigt projekt i Huset Zornig. Tilskuddet fra ministeriet er, som ministeriets regler foreskriver, indbetalt på en særskilt bankkonto, og anvendelsen af pengene vil blive redegjort for over for ministeriet krone for krone i form af et regnskab, som skal godkendes af en statsautoriseret revisor og ministeriet selv. Regnskabet er under udarbejdelse og bliver afleveret så hurtigt, det er muligt.Læs mere her

tags: politi, bankkonto, regnskab, Folketinget, virksomhed, penge, socialminister,

søndag den 23. marts 2014

Fang dit perfekte Getaway-Moment med Thule

FashionPeople - fashion for the people

Du er her: Forside
404 - sorry
 
FIND BUTIK HER

  
SENESTE NYT

Artikler
 
NYESTE BUTIKKER


SENEST OPDATEREDE BUTIKKERMEST BESØGTE BUTIKKERMINDST BESØGTE BUTIKKERTILFÆLDIGE BUTIKKER


Seneste Søgninger


Tøj
Gør FashionPeople til din startside - Tilføj FashionPeople til foretrukne - Privacy Policy
Thule introducer "The Perfect Getaway" sammen med Thule Crew medlemmerne Tim Johnson og Chris Van Dine. Deres passion for cykling bringer dem sammen og de giver deres bedste tips og hints til deres foretrukne steder at cykle "just to get away".
Thule "Perfect Getaway" kombinerer Thules passion for cykling på ét sted, www.thule.com/getaway. Websiden indeholder Thules brede vifte af produkter beregnet til cyklister, plus deler tips og råd til det perfekte Getaway spot på en cykel fra to af de ikoniske Thule Crew medlemmer, Chris Van Dine og Tim Johnson.

Cyklister af alle typer kan uploade deres mest inspirerende billeder for "getting away" ved at uploade dem til Instagram og tagge #thulegetaway. Hver uge fra 19. marts indtil 14. juni 2014, vil Thule vælge en vinder, som vil modtage en Thule Enroute Daypack. Alle ugentlige vindere vil derefter være kvalificeret til at vinde den store præmie en Trek cykel til en værdi af € 1.000 og et komplet sæt af Thule cykel produkter, herunder den prisbelønnede Thule Pack 'n Pedal linje af cykel stativer og cykeltasker.

På hjemmesiden www.thule.com/getaway kan man blive inspireret af et udvalg cykelfilm fra konkurrencen Go Epic with Thule, som blev afhold sidste år.

Om Thule Crew medlemmerne:
Chris Van Dine
Verdenskendt amerikansk freeride mountainbike-rytter
Født: 1980
Bedste sted på jorden: Det afhænger, tror jeg på der kan findes skønhed og inspiration over hele jorden.

Tim Johnson
Ikonisk amerikansk cykel ambassadør i Washington DC, og en af Amerikas bedste mandlige cyclocross og landevejscyklist
Født: 1977
Udøver: cyclocross, landevej og mountainbike
Bedste sted på jorden: Det afhænger af situationen, fra de rolige veje i Californien eller Colorado til de travle gader i New York eller Chicago.

For mere information om Thule produkter, besøg vores hjemmeside på: www.thule.com
For billeder i høj opløsning, besøg venligst Thule Group Press Room: http://www.thulegroup.com/press

Thule på Facebook: www.facebook.com/thulebringyourlife
Thule på YouTube: www.youtube.com/thule

Om Thule
Thule brandet blev etableret i Sverige i 1942. Under mottoet Bring your life tilbyder Thule et bredt sortiment af premium produkter, som forenkler transporten af dit grej og udstyr på en sikker og elegant måde. Tagbagagebærere, cykelholdere, kano- og kajakholdere, tagbokse, tilbehør til fritidskøretøj, påhængskøretøj (heste, både mm.), snekæder, bagage -og cykeltasker eller produkter til børn i form af børnesæder og multifunktionelle vogne. Produkterne sælges på mere end 125 markeder verden over. Thule er det største brand i Thule-koncernen.
Læs mere på www.thule.com

Om Thule Crew
Thule Crew startede i 2013. Med udgangspunkt i Thules mission om at få flere til at bruge mere tid ude i naturen, er medlemmerne i Thule Crew udvalgt for at inspirere os alle til at leve et mere aktivt liv. Passionen for udendørsaktiviteter er grundlæggende for medlemmerne i Thule Crew, som med deres store humanisme også er dedikeret rollemodeller i deres respektive sportsgrene.
Læs mere på www.thule.com/thulecrew

Læs mere her

tags: New York, Californien, Sverige, 2013, Facebook, Washington, cyklist, jorden, landevej, Colorado, konkurrence, 2014,

Lokal kunstner udstiller med Kato og Emmelie de Forest

image description
Billedkunstner Brian Kristensen fra Tørring, tæt ved Vejle, deltager her til foråret i et projekt der kaldes "Mal for en sag".
Det er lykkedes foreningen der står bag projektet at få dygtige kunstnere til at donere kunst til denne sag. Foruden billedkunstnere som Brian, deltager andre kunstnere som normalt dyrker deres kunst inden for musik eller skuespil. Ja langt over 100 billedkunstnere, sangere, skuespillere, sportsstjerner og politikere – har bidraget til BMI Brikkens projekt, for at skal skaffe økonomi til oplysende foredragskampagne der skal henvende sig til forældre med overvægtige børn.

Brian deltager selv med 2 værker som er malet til lejligheden, og han forventer at de indgiver en god pris når de skal sælges på Lauritz.com senere på året, og derved indbringe kapital til projektet. Brian har selv kæmpet med vægten igennem mange år, så han syntes at projektet er en fantastisk ide, hvor BMI Brikken ønsker at sætte mere fokus på forebyggelse af overvægt – fremfor at samfundet 'kun' tænker på at helbrede. Det er desværre et stigende problem – allerede 20 % af de danske børn, er overvægtige.

Fernisering
Første gang malerier udstilles er lørdag den 10. maj 2014 kl. 11.00 i Idrætscenter HG Herlufsholm, hvor Brian selv stolt vil vise sine værker frem, samtidig vil BMI Brikken for første gang afholde – vel nok Danmarks første – Triathlon kun for overvægtige og tidligere overvægtige. Kunst udstillingen er åben for alle fra kl. 11.00 – 16.00. Der er gratis entre, men med mulighed for at donere et bidrag til 'Mal for en sag', som skal hjælpe de overvægtige børn og deres forældre.

Brian udtaler: "Jeg er personlig beæret over at formanden for BMI Brikken Gitte Haack opfordrede mig til at male til det gode formål. Efter Gitte Haack fortalte mig om projektet mødtes vi i Horsens sammen med hendes ambassadør Inge Eskholm, og jeg mærkede straks hvordan de 2 ildsjæle brændte for denne sag, så jeg er virkelig stolt over at jeg kan give et bidrag til dette projekt."

Kommer i godt selskab
Det er lykkedes Gitte at få andre store kunstnere, som Kato, Emmelie de Forest, DAD, Mads Langer, Trine Panum, Søs Fenger, Vinnie Who, Charlotte Fich og mange andre til at bidrage til dette projekt, så Brians billeder får blandet selskab ved udstillingen d. 10/5-2014 samt den efterfølgende auktion på Lauritz.com.

Ønsker du at se mere til Brians billedkunst så besøg hans hjemmeside, akrylkunst.dk.
Hans værker er fra den rolige og afdæmpede ende af farveskalaen, primært med portrætter i den monotone "Stone Grey" eller de brunlige nuancer, og et lille tvist af farve.

Læs mere her

tags: Danmark, politi, Vejle, Horsens, økonomi, kunst, skuespiller, Lauritz.com, overvægtig, 2014, kaffe, helbred,

lørdag den 22. marts 2014

Verdens sødeste dukker kommer til Danmark!

De har hver sin personlighed, har indtaget små pigehjerter over hele verden, og er så populære, at de har fået deres egen tv-serie. Nu lancerer Amo Toys Scandinavia Lalaloopsy™ på det danske marked, og forventningerne er store.
Historien bag bygger på at Lalaloopsy™-dukkerne engang var kludedukker, som på magisk vis blev vakt til live i det øjeblik den sidste søm i dukken blev fæstnet. Hver dukke har sin helt egen personlighed, som kommer fra de materialer der blev brugt da dukken blev fremstillet.
Lalaloopsy™ bor i en finurlig verden fyldt med sjove og skøre overraskelser. De er søde og farvestrålende, og indbyder til masser af timers sjov leg.

Lalaloopsy™-dukkernes succes er så massiv, at MGA Entertainment, som står bag brandet, i samarbejde med Nickelodeon har produceret en tv-serie bygget op omkring Lalaloopsy™-dukkerne og deres univers. Serien havde præmiere i USA i foråret 2013, og blev den 4. mest sete serie på kanalen i USA! Tv-serien har ligeledes opnået stor succes i mange andre lande, og i 2014 kommer serien også til Danmark, hvor den forventes at have premiere i løbet af foråret.

"Vi er meget glade og stolte over, at vi har fået distributionsretten til disse fantastiske dukker i hhv. Danmark og Norge. Dukkerne er søde og uskyldige, og har et meget unikt udtryk, der har begejstret både mødre og små piger i hele verden. Vi glæder os nu til også at introducere denne store legetøjs-succes for de danske piger, og vil via bl.a. det lokale website og hos vore mange forhandlere sikre os, at pigerne hurtigt får kendskab til dette spændende lege-univers", udtaler Henrik Mathiasen, Direktør for Amo Toys Scandinavia.

Lalaloopsy™ har deres egen danske hjemmeside, hvor pigerne kan komme tættere på Lalaloopsy™-universet gennem skønne webisodes med dansk tale, sjove spil, downloads og konkurrencer.
Frem til d.1 juni kan man tilmelde sig Bea Spells a Lot og Peanut Big Tops venindeklub og deltage i lodtrækningen om et helt års forbrug af Lalaloopsy™-dukker! Besøg www.lalaloopsy.dk

Dukkerne er henvendt til piger fra 4 år og opefter. Lalaloopsy™ Original-dukkerne måler 33 cm i højden, Lalaloopsy™ Bubbly Mermaid Doll 33 cm, Lalaloopsy™ Littles 19 cm og Mini Lalaloopsy™ 7,5 cm.
I Danmark kan dukkerne bl.a. købes i Legekæden, Salling, Hamleys, Buddy Legetøj, Føtex, Bilka, coop.dk, coolshop m.fl.

Billedmateriale kan downloades her: https://www.dropbox.com/sh/1t8bbh3azp5hwzz/ZnstDqyAWO

Om Amo Toys Scandinavia
AMO Toys Scandinavia A/S er en uafhængig distributør af legetøj, og licenserede produkter til børn.

Virksomheden blev etableret i 2013, som et joint venture mellem AMO Oy, Bergsala AB, og Henrik Mathiasen, som tilsammen har mere end 100 års erfaring i legetøjsbranchen.
Virksomheden har hovedkontor i Aarhus, Danmark, med lokale salgskontorer i Norge og Sverige.
Amo Toys markedsfører og distribuerer en række nøje udvalgte legetøjsprodukter og brands til det skandinaviske marked. Alle udvalgt efter meget høje standarder, kvalitet og sikkerhed. Amo Toys' sortiment omfatter nogle af de førende legetøj brands og licenser, samt en lang række markedsledende private labels. Læs mere på www.amo-toys.com

Om MGA Entertainment, Inc.
MGA Entertainment har hovedsæde i Van Nuys, Californien og leverer en bred vifte af underholdnings produkter til hele verden. Herunder legetøj og spil, dukker, forbrugerelektronik, tekstiler, papirvarer og sportsudstyr. MGA står bl.a. bag prisbelønnede brands som Little Tikes®, Lalaloopsy™, Bratz®, Bratzillaz™, Novi Stars™, Moxie Girlz™, og Zapf Creation®. For mere information: www.mgae.comtags: USA, Californien, Danmark, Sverige, Norge, retten, downloade, 2013, Bilka, Føtex, Entertainment, lodtrækning, universet, skandinavisk, konkurrence, forbrugerelektronik, 2014,

fredag den 21. marts 2014

Forlaget DigTea lancerer bogserie, som børn selv kan læse fra 4-5 år

image description
DigiLæs - Læs med lyd er en interaktiv bogserie til den første læsning allerede fra 4 til 5 år. Bøgerne er kendetegnet ved at have korte hovedsætninger med mange korte, hyppige ord og med en høj grad af billedstøtte, så læseren let kan finde ud af, hvad der må stå i teksten. Som noget særligt er der via qr-koder i bøgerne adgang til oplæsning af bogens tekster med en smartphone eller tablet.
Anvendelsen af qr-koder i bøgerne gør bøgerne tilgængelig for et yngre publikum eller det læseteknisk udfordrede barn. Hvis barnet samtidig med at det hører lydsporet 'læser' med i teksten, kan læsningen bidrage til barnets læseudvikling.

Udvalgte bøger i serien kan desuden tilgodese læsesvage unge, da emnerne i disse også har appel til denne gruppe.

Serien består af mere end 30 forskellige titler fordelt på niveauerne:

A Let-tal 5-7 fra ca. 5 år
B Let-tal 8-11 fra ca. 6 år
C Let-tal 12-17 fra ca. 7 år

Følgende titler er eksempler fra serien:

- Kan du blive pirat
- Kan du blive prinsesse
- Hvilken bil vil du have
- Vil du have en kanin
- Vil du have en hund
- Vi skal på tur
- Hvad kan du spise
- Hvad skal vi lave
- Kender du året

Flere titler er under udarbejdelse.

Bøgerne er også tilgængelige som ebøger.


Læs mere her

tags: prinsesse,

Skolepatruljer vinder 10.000 kroner

Fem skolepatruljer i hele landet har hver vundet 10.000 kroner i en konkurrence. Det er en belønning for deres store arbejde, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, som står bag.
Tusindvis af børn i hele landet står hver dag tidligt op og møder i skole før alle andre. Det gør de, fordi de er med i en af de mange skolepatruljer, hvor de hjælper de mindste børn sikkert over vejen.

Skolepatruljerne er med andre ord hverdagens helte. Jobbet som skolepatrulje er ulønnet, og eleverne står trofast ved fodgængerfeltet ved deres skole dag efter dag i regn, blæst og frost.

Derfor har Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden valgt at belønne skolepatruljerne med en ekstraordinær stor præmie: 10.000 kr.

I hver region har skolepatruljer sendt foto ind af dem selv i arbejde - eller en video - og så er der udtrukket en vinder i hver region.

Vinderne af årets Skolepatruljekonkurrence er:

Havdrup Skole, Havdrup, i Region Sjælland
Hillerødsholmskolen, Hillerød, i Region Hovedstaden
Strandmølleskolen, Fyn, i Region Syddanmark
Hammerum Skole, Herning, i Region Midtjylland
Tingstrup skole, Thisted, i Region Nordjylland
De har hver vundet 10.000 kroner.'

Herunder kan I se begrundelsen for, at de har vundet.

Havdrup Skole:
Skolepatrulje på vej
Skolepatruljen på Havdrup Skole i hopla. De vandt Skolepatruljekonkurrencen i Region Sjælland. Belønningen er 10.000 kroner.

Hillerødsholmskolen i Hillerød:
Skolepatrulje i snevejr
Hillerødsholmsskolen i Hillerød fortæller, at de altid holder humøret højt og står sammen uanset om frosten bider i kinderne. De har også vundet 10.000 kroner for deres store arbejde.

Strandmølleskolen på Fyn:
Skolepatrulje på vej Fyn
Skolepatruljen på Strandmølleskolen på Fyn. De sørger hver dag for, at store som små kommer sikkert i skole. Vi belønner dem med 10.000 kroner.

Hammerum Skole i Herning:
Elever undervisning i klasselokale
Herover er det skolepatruljen på Hammerum Skole i Region Midtjylland i gang med at undervise andre elever i sikker trafik. Tillykke - I har også vundet 10.000 kroner :-)

Tingstrup Skole i Thisted:
Skolepatruljen på Tingstrup Skole i Thisted har som de eneste i konkurrencen sendt en video. De vandt også 10.000 kroner.


Fakta om skolepatruljerne
Skolepatruljeordningen blev første gang indført i 1949 på Sundpark Skole på Amager. En skolepatrulje arbejder hver morgen og eleverne møder tidligere end alle de andre elever.

I Danmark er der knap 20.000 skolepatruljeelever på omkring halvdelen af landets skoler. En skolepatrulje oprettes i et samarbejde mellem skolen og politiet. En lærer på skolen fungerer som instruktør.

Læs mere her

tags: Danmark, politi, Sjælland, Amager, Nordjylland, Midtjylland, Region Midtjylland, Herning, blæst, Region Hovedstaden, Hillerød, undervisning, konkurrence, Fakta,

torsdag den 20. marts 2014

Ny håndboldfestival i Viborg

image description
Danmarks ungdom får fra sommeren 2014 en ny årlig håndboldturnering og festival i Viborg. Festivalen flytter håndbolden udendørs og udfordrer med nye spilleformer. Bag festivalen står Generation Handball, som med 500.000 kr. i støtte fra Nordea-fonden forventer 3.000 deltagere fra 20 lande ved første event 29. juli-2. august 2014.
Generation Handball er en årlig event, som skal udvikle håndboldsporten og skabe de sociale relationer, der tiltrækker og fastholder børn og unge i håndboldsporten. Festivalen skal således vise, hvordan håndbold kan spilles alle steder og åbne håndboldsporten op for alle underlag og typer af offentlige rum. Derudover indeholder Generation Handball en træningsturnering med landshold og ligahold, hvor de unge kan møde nogle af de største håndboldstjerner, bl.a. Michael V. Knudsen, Maria Fisker, Casper U. Mortensen og Louise Burgaard.

Nordea-fonden støtter med 500.000 kr. i de første to år.
"Generation Handball er et nytænkende initiativ, fordi det flytter håndbolden ud af hallen – ud i den friske luft - og viser nye sjove og sociale måder at spille spillet på. Vi håber, at festivalen er med til at gøre håndbolden endnu mere attraktiv for den nye generation" siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden. Fonden støtter aktiviteter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Håndboldby midt i Viborg
Generation Handball finder sted fra 29. juli – 2. august og foregår i midt i Viborg, hvor der indrettes et område med udendørs håndboldbaner, spisesteder, overnatningsmuligheder, aktiviteter og boder. På den måde skabes en lille håndboldby midt i Viborg - med alt inden for rækkevidde.
I 2014 forventes det, at 3.000 børn og unge i alderen 10-18 år fra mindst 20 nationer deltager i Generation Handball og oplever håndboldens mangfoldighed. I år 2015 forventes deltagerantallet at stige til 5.000 deltagere, mens målet for 2020 er 20.000 deltagere.

"Det er utrolig vigtigt for projektet, at Nordea-fonden støtter med 500.000 kr. over to år og derved er med til at skabe en stor begivenhed for Danmarks unge. Nordea-fondens støtte giver mulighed for at styrke rammerne for så stor en event. Jeg er meget taknemmelig og begejstret for Nordea-fondens opbakning, som også er tegn på, at der er gang i noget rigtig stort i Viborg," siger Peter Cassøe, projektdirektør i Generation Handball.

Yderlig information:
Generation Handball Projektdirektør Peter Cassøe tlf. 22700940
Nordea-fonden Kommunikationschef Tine Wickers tlf. 2840 8480


Læs mere her

tags: Danmark, direktør, håndbold, Nordea, 2020, 2020, Viborg, 2014,

onsdag den 19. marts 2014

Viaplay passede vores syge børn i februar

Februar er traditionelt den måned, hvor småbørnenes næser drypper allermest. Det kan aflæses direkte i tallene for Viaplays børne-sektion, der i februar næsten fordoblede seertallet.
Det er en klar en trend - på trods af februar er årets korteste måned, så er det den måned med flest Viaplay-seere blandt børn. I år kiggede hele 37% flere børn med i februar end i januar.

"Der har igen i år været ekstra brug for underholdning til børnene i februar - for andet år i træk har februar nemlig budt på en kraftig vækst i brugen af vores børne-sektion. Vi glæder os naturligvis over den øgede interesse, som jo dækker over en lidt trist, men ganske interessant tendens," siger Bo Bergstedt, Country Manager for Viaplay Danmark.

Børne-sektionen udgør en stor del af Viaplay, hvor de små, syge poder i februar og marts har set film som Monsters University og Alvin og de frække jordegern 3.

Læs mere her

tags: Danmark,

tirsdag den 18. marts 2014

Emma Pi vinder MGP 2014 med sangen 'Du ser den anden vej'

10 seje hold dystede i et energifyldt show, da vinderen af MGP 2014 skulle findes i Arena Fyn i Odense
Efter to timers forrygende MGP-fest og en spændende finale i selskab med Lærke og Benedikte K & The Sisters kunne Emma Pi række armene i vejret og lade sig hylde som den glade vinder af MGP 2014. Det var danskernes sms-stemmer, der suverænt afgjorde konkurrencen.

Som vinder af MGP 2014 kan Emma Pi glæde sig til et skræddersyet coachingforløb, som hun selv får lov at sammensætte med hjælp fra KODA Skolekontakt.

Der er desuden masser af sjove oplevelser i vente i de kommende uger, hvor flere af MGP-deltagerne skal fyre deres sange af fra scenen ved arrangementer rundt i Danmark. De lægger ud med en MGP Galla koncert i DR Koncerthuset den 23. marts 2014.

Læs mere her

tags: Danmark, Odense, Arena, koncert, Koncerthuset, energi, konkurrence, 2014, stemmer, coach,

Babysutten.dk sælger nu SKIP HOP med navn

image description
Endelig er der kommet en børnevenlig, sød og praktisk rygsæk med navn til Danmark. Det er Skip Hops Zoo serie af rygsække med dyremotiver i flotte farverige farver, man nu kan bestille på nettet i online butikken Babysutten.dk
Rygsække med navn fra Skip Hop
Skip Hop med navn er kommet til Danmark. De søde børnetasker fra amerikanske Skip Hop kan man nu få med sit barns navn broderet på. Babysutten.dk har netop fået disse søde rygsække hjem med dyremotiver i flotte farver. Foran broderes barnets fornavn. Børnene vil elske at have deres personlige rygsæk på når de skal på tur med børnehaven, eller bare ned og besøge mormor og morfar.

Rygsækken har et stort rumligt rum til legetøjet, eller til det som junior gerne vil have med på tur. Foran er en mindre lomme med en ekstra netlomme indeni til de helt små ting. På siden er en lomme til f.eks. vandflasken.

Remmene på rygsækken er brede og er lavet til at sidde godt på mindre børn.
I samme design som rygsækken, har Skip Hop lavet Lunchie – en termomadkasse. Her kan maden holdes kold eller lun, så den er mere spændende når den skal spises. Perfekt når man skal en tur i skoven. Der er i tasken plads til madpakke, drikkevarer og en lille overraskelse fra mor eller far. En lille ekstra lomme i termomadkassen hvor der kan være plads til bestik eller en serviet.

Lunchie termomadkassen har et Clip- on håndtag der kan bæres som den er eller man kan klipse den fast på en rygsæk, så barnet ikke behøver at bære noget i hånden.
Alle børnetaskerne er designet til børn og deres motorik, alle lynlåsene er nemme at åbne for de små.

Pusletasker med navn fra Skip Hop.
Designerne bag Skip Hop startede med at designe pusletasker, fordi de ikke selv kunne finde en pusletaske der opfyldte de krav, som de havde som travle småbørns forældre. Der skulle være så mange rum og lommer, at alle tingene havde sin faste plads.

DASH Pusletaske fra Skip Hop er en skøn taske, der også kan bruges når barnet bliver lidt større. Du kan hos babysutten.dk få broderes barnets fornavn eller familiens efternavn på. Det ser sjovt og hyggeligt ud når den hænger på barnevognen. Og det er praktisk i mødre gruppen når der er flere tasker, der kan ligne hinanden.

Pusletasken med navn er produceret i en robust kanvas, der er lavet til at blive brugt. Pusletasken har 11 rummelige rum, så der er plads til flasker, bleer og alt det andet, der er nødvendigt at have med rundt, når man har et lille barn med. Med en magnetlås der er let at komme i tasken, hvis barnet sidder på armen.

Skip Hops pusletasker med navn har to remme, der let kan tages af og på. Den ene passer til skuldrene og den anden til at hænge på barnevognen.

Skip Hop er et trendy og innovativ designvirksomhed fra New York. Virksomheden begyndte allerede i starten af dette årtusind at designe flotte og praktiske pusletasker og tasker til børn.

Designerne og producenterne bag Skip Hops produkter siger selv, at de aldrig vil lade et produkt komme på markedet hvis de ikke selv elsker varen - det skal være perfekt. Når du køber en Skip Hop taske, skal du føle at ingen detaljer er blevet overset, intet er blevet overladt til tilfældighederne.

Læs mere her

tags: New York, Danmark, virksomhed, børnehave, designvirksomhed, Design,

mandag den 17. marts 2014

Gaveregn til Red Barnet fra Dansk Erhvervs juletræsfest med 5m højt juletræ fra Brdr. Jensen Møbeltransport

image description
Hvert år donerer Dansk Erhverv alt overskud fra juletræsfesten til en velgørende organisation. Sidste år sikrede donationen, at Mødrehjælpen kunne uddele 4.000 ekstra julekurve, og i år får Red Barnet et tilsvarende beløb. Medarbejdere og samarbejdspartnere bidrager til gavefesten - fx gav Brdr. Jensen Møbeltransport det 5 m høje og 3 m brede juletræ, transportet og installeret i Børsens festsal.
Gode hjerter giver gerne
Det er en stor begivenhed med næsten 400 medarbejdere inkl. familie og fornemme æresgæster som Dronning Margrethe, når Dansk Erhverv afholder deres årlige juletræsfest på Børsen. I år havde man besluttet at gå tilbage til den gode, gamle jul, hvor det gælder om at give. "Vi har en meget bred skare ansat i Dansk Erhverv, og det er vigtigt, at de børn, der har meget, lærer at give til dem, der ikke har så meget", fortæller Dea Lykke, servicechef i Dansk Erhverv. "Alle har ryddet op på børneværelserne og samlet gaver ind til vores lodtrækning. Både penge og overskydende legetøj gives videre til velgørende formål. Sidste år sørgede vi for, at Mødrehjælpen kunne uddele 4.000 ekstra julekurve, og i år går donationen til Red Barnet".

Juletræet også en gave
Brdr. Jensen Møbeltransport har været Dansk Erhvervs foretrukne samarbejdspartner inden for flytning siden 1997, og det store juletræ var da også en donation til julearrangementet og dets velgørende formål: "Vi er utroligt glade for samarbejdet med Brdr. Jensen Møbeltransport, da de er topprofessionelle og altid får tingene til at glide på en god måde. De finder altid den løsning, der er bedst for os - uanset om det gælder flytning af komplette kontorer, opbevaring af møbler, håndtering af storskrald eller komplicerede specialopgaver. Så det overraskede os heller ikke, at de kunne transportere, opstille og fjerne det enorme juletræ samme dag uden nogen som helst problemer", siger Dea Lykke.

Specialtransport til enhver (høj)tid
Hos Brdr. Jensen Møbeltransport går man meget op i socialt ansvar grønne løsninger - og det drejer sig ikke kun om levering af eviggrøn ædelgran til jul. "Vores kunder har krav på, at vi leverer en helt igennem holdbar løsning, og det inkluderer for os bl.a. fokus på bekæmpelse af social dumpning, integration i personalepolitikken samt anvendelse af miljørigtigt og sikkert udstyr", fortæller Leif Jensen, direktør i Brdr. Jensen Møbeltransport. "Vi arbejder ud fra en klar miljøpolitik med ambitiøse mål for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Desuden er vores chauffører meget opmærksomme på de bløde trafikanter, og vi har i mange år uddannet børn til at færdes sikkert i trafikken. - Det er jo ikke kun, når det er jul, vi skal være gode ved hinanden", tilføjer han med et stort smil.


Læs mere her

tags: miljøpolitik, direktør, Børsen, politi, Dronning Margrethe, lodtrækning, trafikken, penge, arbejdsmiljø, organisation, miljø, miljørigtig,

søndag den 16. marts 2014

National klinisk retningslinje for ADHD hos børn og unge

Sundhedsstyrelsen sender hermed en national klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i høring.
ADHD er den hyppigste psykiatriske diagnose blandt børn og unge. Der er herhjemme sket en stor stigning i antallet af børn, der på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger får diagnosen ADHD, fra ca. 1.000 børn og unge i 2001 til ca. 8.000 i 2011. I samme periode har der ligeledes været en stigning i forbruget af ADHD-medicin til børn og unge, og i 2010 blev 1,56 % af alle børn og unge under 18 år behandlet med ADHD-medicin. Dertil kommer, at der er væsentlige regionale forskelle i forbruget af ADHD-medicin.

RETNINGSLINJE DEL AF SAMLET INDSATS

Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der systematisk har gennemgået evidensen på få udvalgte områder inden for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. Det har Sundhedsstyrelsen gjort for at sikre, at udredning og behandling foregår på et evidensbaseret grundlag og med tilstrækkelig høj faglig kvalitet. Anbefalingerne i retningslinjen er således blot en del af en samlet tværfaglig indsats over for børn og unge diagnosticeret med ADHD.

Retningslinjen er i høring fra den 21. februar til den 14. marts 2014.

Læs mere her

tags: 2010, 2011, 2001, medicin, Sundhedsstyrelsen, 2014,

Enighed om skolemedarbejderes arbejdsgrundlag

Holbæk Kommune er nu blevet enige med lærere og skolepædagogers organisationer om et nyt arbejdsgrundlag for det nye skoleår.
Det nye skoleår nærmer sig. Og dermed også begyndelsen på en ny skole, der står i skolereformens tegn. Derfor glæder det chefen for skole og uddannelse, Marianne Stentebjerg, at Holbæk Kommune og de faglige organisationer er blevet enige om et planlægningsgrundlag

for lærernes og skolepædagogernes arbejde:

"Jeg vil gerne takke lokalafdelingerne af Danmarks Lærerforening (DLF) og BUPL for et meget konstruktivt samarbejde. Enigheden om disse planlægningsgrundlag giver os alle et godt udgangspunkt, når vi tager hul på vores nye skole efter sommerferien", siger hun.

De to planlægningsgrundlag gælder for det nye skoleår og sætter rammen for arbejdstiden:

For lærerne betyder det, at de:
- i løbet af 42 uger har en 40 timers arbejdsuge.
- ugentlig skal være fast på skolen i 37 timer.
- har tre timers fleksibel tid om ugen.

For skolepædagogerne betyder det, at de:
- i løbet af 44 uger har en 37 timers arbejdsuge.
- ugentlig skal være fast på skolen i 35 timer.
- har to timers fleksibel tid om ugen.

Faglige organisationer glade for samarbejdet med kommunen
I skolepædagogernes fagforening, BUPL, er man også tilfreds med planlægningsgrundlaget:
"Vi er meget tilfredse med det endelige resultat af vores drøftelser med Holbæk Kommune.

Planlægningsgrundlaget giver skolepædagogerne en god ramme for planlægning, forberedelse og evaulering af deres arbejde. Derudover synes vi, at samarbejdet med Holbæk Kommune har været meget positivt og konstruktivt," siger Kay Abrahamsen, der er BUPL's fællestillidsrepræsentant i Holbæk Kommune for blandt andre skolepædagogerne.

I DLF's Holbæk-kreds er man også glad for samarbejdet med kommunen:

"Vi har haft en god, ordentlig og respektfuld proces med Holbæk Kommune. Vi ville dog helst have lavet en arbejdstidsaftale, som den vi har nu. Men når det nu ikke kunne blive sådan, synes jeg, at planlægningsgrundlaget er et godt kompromis", fortæller fællestillidsrepræsentant for lærerne, Jens Rohrberg. Han undestreger dog, at han ser frem til at drøfte spørgmålet om forberedelse med Holbæk Kommune. I planlægningsgrundlaget for lærerne er der ikke skitseret et minimums timeantal til forberedelse, og det kan bekymre Jens Rohrberg.

Marianne Stentebjerg anerkender lærernes bekymring:

"Men jeg er samtidigt overbevist om, at skolelederene lokalt sætter rammerne for en god skolehverdag. En hverdag, der giver lærerne mulighed for at lave en forberedelse, der sikrer, at eleverne lærer af underviningen".

Læs mere her

tags: Danmark, uddannelse, Holbæk, fagforening, fagforening, organisation, arbejdstid, sommerferie,

lørdag den 15. marts 2014

Idrætsstævnernes tid – NM i volley på Hørby Efterskole.

Turneringssæsonen er i fuld gang på de Nordjyske Efterskoler og således var Hørby Efterskole torsdag den 13. marts vært for NM i Volley for efterskolehold. På samme måde afsluttes flere af de turneringer, der har været i gang hen over skoleåret med et 'NM' og allerede den 25. marts er Hørby Efterskole igen vært ved et sådant stævne – til den tid handler det om Floorball.
Ved torsdagens volleystævne deltog i alt 44 drenge- og pigehold fra 11 nordjyske efterskoler. Der blev afviklet 86 kampe – dels i hallen på Hørby Efterskole og dels i hallerne ved Sæby Fritidscenter – inden hhv. Skyum Idrætsefterskoles drenge og Vesterbølle Efterskoles piger kunne erklæres som videre af NM 2014.

- Det er en herlig efterskoleoplevelse, når hallen summer af liv, og der er gang i den på banerne, udtaler idrætslærer Jesper Ejnar Jensen fra Hørby Efterskole, der sammen med sine kolleger har været ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af stævnet.

- Det er godt, at opleve den positive velvilje, der er, når vi spørger tidligere volleyelever fra skolerne, om de vil bruge en dag sammen med os som dommere ved kampene og prompte får et ja fra dem, siger Jesper Ejnar Jensen og roser de unge mennesker for den ro og myndighed, der prægede deres indsats under afvikling af kampene.


Læs mere her

tags: 2014, efterskole,

fredag den 14. marts 2014

Nyborg Kommune har målt temperaturen på skoleelevernes sundhed

Hvor ofte spiser eleverne frugt eller grøntsager Hvor mange timer tilbringer de foran fjernsynet eller computeren i fritiden Er eleverne glade for at gå i skole og hvor mange er udsat for mobning Ryger de unge og hvor ofte drikker de sig fulde og husker de lige tandbørsten
Forældre og børn i 0. klasse og elever i 6., 7., 8. og 9. klasse på 7 skoler har besvaret en lang række spørgsmål om helbred, trivsel, sociale relationer og sundhedsvaner, som er samlet i en skolesundhedsprofil.

Sundhedsprofilen bidrager med en mere detaljeret viden om børn og unges trivsel og sundhedsadfærd og er dermed et godt grundlag for at tilrettelægge en tidlig og forebyggende indsats på børn - og ungeområdet

Skolesundhedsprofilen viser at langt størstedelen af eleverne har et godt selvvurderet helbred og at de generelt trives. Der er dog også områder, hvor sundheden godt kan forbedres f.eks. spiser kun ca. halvdelen af eleverne i 6., 7., 8. og 9. klasse grøntsager og frugt hver dag og flere elever i 8. og 9. klasse har drukket en genstand sammenlignet med andre unge i landet.
Formand for Sundheds - og Forebyggelsesudvalget Erik Christensen er glad for at få taget pulsen på børns og unges sundhed.

- Sundhedsprofilen giver Sundheds - og Forebyggelsesudvalget et godt grundlag for at beslutte og planlægge strategier og indsatser for børns og unges sundhed og trivsel. Men den kan også bruges lokalt på den enkelte skole til at skabe gode rammer for sundheden. Både fysisk og mental sundhed er gode emner at tage op i klasseværelset, i elevrådet eller i skolebestyrelsen.

Skolesundhedsplejersken kan også sætte fokus på relevante sundhedsemner, når elevens sundhed drøftes ligesom der er mulighed for at inddrage og samarbejde med f.eks. rusmiddelkonsulenter og diætist, udtaler formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Erik Christensen.

Sundheds - og Forebyggelsesudvalget vil, som det første, tage initiativ til at invitere nogle skoleelever til en snak om sundhed og høre deres bud på og idéer til, hvad der skal til for at bedre deres sundhed.

- Børn og unges sundhed er jo et fælles ansvar, hvor også forældrene har en væsentlig rolle at spille. Det er derfor oplagt, at vi skaber en dialog og fælles opmærksomhed på hele familiens sundhed på tværs af de politiske udvalg, slutter Erik Christensen.

Læs mere her

tags: politi, computer, klasseværelse, strategi, frugt, helbred,

torsdag den 13. marts 2014

Hver 5. skilsmisseforælder forventer ballade med ferieplanerne

Det kræver mange overvejelser, meget koordinering og store beslutninger at skulle planlægge den første ferie med børnene efter en skilsmisse. Men for børnenes skyld bør far og mor sørge for i god tid at få klarlagt, hvad der skal ske i sommerferien, lyder rådet fra flere sider.
En undersøgelse med over 1000 deltagere foretaget af Danmarks største netværkssite for skilsmisse- og singleforældre viser, at hele 19% forventer, at der bliver problemer/konflikter/udfordringer mellem parterne, når årets sommerferie med skilsmissefamiliens børn skal planlægges.

- I disse uger kæmper mange singleforældre med at få styr på regnestykket omkring sommerferien, fordi mange arbejdspladser er i gang med at planlægge bemandingen i næste halve år og dermed også i sommerferieperioden, fortæller medstifter af singleforældrenes netværk singleplus.dk, Anders Dahl Pape, som følger med i de bekymrede spørgsmål om sommerferie og samvær, som brugerne på singleplus.dk diskuterer med hinanden for tiden.

Et rammende eksempel er en singlemor, som i sidens debatforum skriver, at "Det er tid, hvor min arbejdsplads skal have ferieønsker for i år. Helst igår. Jeg har ikke fordelt ferie med exen endnu", mens et andet anonymt medlem sætter ord på de samarbejdsproblemer, der kan opstå om ferieplanlægningen efter et brud: "At mødes og lave noget sammen virker nok ikke for os lige nu, men hvem ved om det er nemmere til sommer. Det er meget tidligt at tage stilling til ferie synes jeg".

En tidligere undersøgelse blandt medlemmerne på singleplus.dk viser, at 27% af singleforældrene planlægger sommerferien før jul eller i årets to første måneder. Ca. 38% får først styr på sommerferien i løbet af foråret eller i ugerne op til ferien. Men for børnenes skyld bør man prioritere sommerferieplanerne så tidligt som muligt, pointerer skilsmisseekspert og coach Mette Haulund fra skilsmisseraad.dk:
- Det er altid gavnligt at have nogle klare aftaler og retningslinjer for, hvordan ferierne deles, så det ikke er nødvendigt at aftale og planlægge fra gang til gang. Når der ligger klare aftaler, så ved børnene i god tid, hvordan ferien skal foregå, og det er med til at gøre deres dagligdag så god og tryg som mulig. Samtidig undgår børnene unødige bekymringer, om I som forældre kan blive enige om en aftale, eller om der ligger en latent risiko for konflikt, pointerer Mette Haulund.

Ifølge Anders Dahl Pape bliver der i disse uger flittigt delt ud af erfaringer fra de singleforældre, som flere gange har prøvet at tilrettelægge ferieugerne med eks'en, til de nyslåede singleforældre, som måske skal i gang med at planlægge deres første sommerferie efter skilsmissen. Der er dog ikke nogen god standardløsning at læne sig op af, og derfor er udvekslingen af erfaringer med ligesindede væsentlig. Debatterne på singleplus.dk viser, at det for nogle er mest rigtigt at dele sommerferien på midten, for nogle fungerer det bedre med flere skift, mens andre skilsmissepar ikke deler ferien ligeligt.

Læs mere her

tags: Danmark, skilsmisse, sommerferie, coach,

Børnekræftforskning på Rigshospitalet hædret med legat fra Børnecancerfonden

Professor ved Rigshospitalets børnekræftafdeling, Kjeld Schmiegelow, har modtaget Børnecancerfondens nystiftede Henrik Hertz legat.
Legatet uddeles til en forsker eller forskningsgruppe, der kan dokumentere særlige forskningsresultater eller særligt perspektivrige forskningsprojekter inden for børnecancerområdet.

Kræft er den hyppigste dødsårsag hos børn efter 1 års alderen
-I dag overlever 4 ud af 5 børn deres kræftsygdom, hvilket i høj grad skyldes dansk forskning på højt internationalt niveau. Men kræftbehandlingens succes kan ikke alene måles i overlevelsesrater, og derfor er der forsat et stort behov for forskning i kræft hos danske børn, fortæller Professor i børnekræft Kjeld Schmiegelow, der i dag modtager Børnecancerfondens nystiftede Henrik Hertz legat ved en overrækkelse på Rigshospitalet.

En af de store udfordringer ved kræftbehandling og de forbedrede overlevelseschancer, der i dag, er de mange bivirkninger og langvarige indlæggelser med alvorlige følgevirkninger.

Professor ved Rigshospitalets børnekræftafdeling Kjeld Schmiegelow, der i dag har modtaget prisen, fortæller:
-Danske og nordiske studier viser, at halvdelen eller mere af de patienter, der er blevet helbredt for en kræftsygdom i barnealderen, vil have fysiske, psykiske eller sociale senfølger. Det er velkendt, at næsten alle patienter i kemoterapi vil få hårtab, kvalme og knoglemarvspåvirkning med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner. Men dertil kommer en lang række mere alvorlige, men sjældnere, bivirkninger så som kramper, knogleskader, leversvigt, hjertesvigt eller livstruende svampeinfektioner. Dette skyldes, at patienter varierer i deres arvemateriale, deres kropssammensætning og deres kost, og hver enkelt patient har således sin egen risikoprofil for bivirkninger.

For at forbedre behandlingsresultaterne for børn med kræft og for at reducere forekomsten af både akutte og kroniske bivirkninger er der derfor behov for at fokus ikke kun rettes mod kræftsygdommen, men også mod de enkelte patienter. Flere nordiske studier har indenfor de seneste år vist, at det er muligt at kortlægge den genetiske risiko for bivirkninger hos den enkelte patient efter kemoterapi eller knoglemarvstransplantation. Det gør, at læger kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient, således at risikoen for alvorlige og livstruende bivirkninger reduceres.

Fakta om legatet:
Børnecancerfondens Henrik Hertz Legat er på 250.000 kr. og uddeles til en forsker eller forskningsgruppe, der kan dokumentere særlige forskningsresultater eller særligt perspektivrige forskningsprojekter inden for børnecancerområdet.

Et vigtigt element i Børnecancerfondens arbejde er at støtte yngre, talentfulde forskere og at understøtte samarbejde med internationale forskningsmiljøer. Det er fondens bestyrelse, der varetager bedømmelsen.

Læs mere her

tags: hospital, kemoterapi, infektion, miljø, forskningsresultat, bivirkning, arvemateriale, forskningsprojekt, Fakta, hårtab, sygdom, helbred,

onsdag den 12. marts 2014

LokumsRæs & SumoFodbold på Blå Mandag

Oplev en blå mandag ud over det sædvanlige.
Foråret nærmer sig, og med foråret kommer også en af de mest velkendte danske traditioner –
konfirmationerne. Årets konfirmander skal naturligvis forkæles til festen, men hos Superevent vil man opfylde et andet behov der er blevet overset i mange år, blå mandag! Denne festdag er ofte blevet overset og nedprioriteret, men det skal være slut.

Vi kender alle sammen den klassiske blå mandag. De lokale konfirmander samles om mandagen og tager typisk en tur til den nærmeste storby, hvor dagen står på shopping, spisning og eventuelt en oplevelse – typisk bliver det til en tur i Tivoli, i det lokale center med bowling/lazer zone eller lignende.

Det mener Superevent ikke er godt nok! Konfirmanderne skal have en seriøs oplevelse, noget der gør Blå Mandag til en dag som ingen andre, dagen der bliver husket, også om 5 år.

Den perfekte dag, med fede oplevelser – hvad er det så

Superevent mener, at det f.eks. er en dag med LokumsRæs, Sumofodbold og Segway. Det giver de
heldige konfirmander en mildest talt skide sjov mandag, fyldt med sort humor og det er ligeså sikkert som en scoring uden målmand!

Den ene fede oplevelse følger den næste og når konfirmanderne langt om længe har været igennem det
oplevelsesmæssige overflødighedshorn, kan de tage videre og feste igennem til deres private fest.
-Det kalder vi en dag din konfirmand kommer til at snakke om, det næste lange stykke tid – og i hvert fald ikke glemmer i dette årti!

Som noget helt specielt giver Superevent også 25% procent rabat hvis du booker tre events. Så er de unge konfirmander sikret fede oplevelser, til en fantastisk pris. Når der så er tanket op på oplevelser, kan dagen forsættes med lækker mad og drikke, så dagen bliver komplet og sprængfyldt med gode oplevelser.

Læs mere her

tags: Tivoli, storby, fodbold,

tirsdag den 11. marts 2014

Falck og Børneulykkesfonden søger heltemodige børn

Falck uddeler i samarbejde med Børneulykkesfonden igen i år Den gyldne Sofus til et barn, der har gjort en særligt god gerning. Derfor søges børn, der har hjulpet mennesker eller dyr eller på anden måde gjort en forskel for andre.
Reddede en kattekilling fra at blive kørt over. Råbte højt, da lillebror var ved at sluge et stykke plastik. Hjalp storesøster ned fra et træ. Fik sat en stopper for mobning af en ven. Eksemplerne er mange, og kun fantasien sætter grænser, når Falck i samarbejde med Børneulykkesfonden søger handlekraftige børn mellem 3 og 15 år til Den gyldne Sofus, der uddeles ved den store Falck-event i Legoland i maj.

I 2013 blev Sebastian kåret som vinder af årets Gyldne Sofus.
"En eftermiddag kommer Sebastians mor ikke og henter ham efter skole, som aftalt. Sebastian går alene hjem. Her møder han en låst hoveddør, men kan høre støvsugeren køre. Da han kigger ind ad vinduet, ser han sin mor ligge på gulvet. Hun har fået en blodprop i hjernen. Sebastian kommer ind til hende gennem carporten.

Moderen er ved bevidsthed og fortæller ham, at hun har brug for hjælp. Sebastian henter sin nabo og får tilkaldt hjælp. Takket være Sebastians hurtige indsats bliver hans mor opereret i tide", skrev Sebastians mormor i indstillingen.

Kender du et barn, der ligesom Sebastian har gjort en ekstraordinær indsats og fortjener at blive påskønnet, så er det nu, du skal til tasterne – skynd dig ind på www.falck.dk/gyldensofus inden den 31. marts og fortæl hvorfor, lige præcis din kandidat bør vinde.

Prisen gives til et barn, som har gjort en særligt god gerning, og alle lige fra venner og klassekammerater til mormødre og søskende kan indstille netop deres helt til prisen.

Blandt indstillingerne nomineres fem kandidater, inden den endelige vinder kåres.

Udover æren og Den gyldne Sofus får vinderen en Playstation 4 og en hyggelig dag sammen med tre gode venner samt mor og far. Dagen starter med frokost på Jensens Bøfhus og fortsætter derefter i biografen – selvfølgelig med sodavand og popcorn til alle. De fire andre nominerede kandidater får alle et gavekort på 500 kroner til Fætter BR

Vinderen kåres lørdag den 10. maj 2014 ved den store Falck-event i LEGOLAND, hvor de fem udvalgte finalister, sammen med deres familier og personerne, som har indstillet dem, inviteres.

Om Børneulykkesfonden:
Børneulykkesfonden blev grundlagt i 2008 af forsikringsselskabet Codan og H.C.
Andersens Børnehospital. Målet med Børneulykkesfonden er at blive den ledende organisation inden for forebyggelse af børneulykker ved at uddele fondsmidler til forskere og institutioner, hvis arbejde falder inden for fondens formål. Desuden skal Børneulykkesfonden arbejde for, at såvel forældre som de, der arbejder med børn i det daglige, er bedre klædt på til at forebygge ulykker og skader.

Børneulykkesfonden anvender 100 procent af donationerne til uddeling. 1 krone ind giver 1 krone ud. Læs mere på www.borneulykkesfonden.dk

Læs mere her

tags: hospital, 2008, biograf, 2013, Lego, OL, Playstation, forsikringsselskab, Falck, ulykker, organisation, 2014, Fætter BR,

Unge, opvækst og karakterdannelse

Socialpsykologen professor Per Schultz Jørgensen mødte, forældre, lærere og gæster på Hørby Efterskole, og var omkring risikosamfundet, der på den ene side byder på en uendelig frihed, men på den anden side også og stiller meget store krav til den enkeltes sociale kompetencer.
Dette fastslår professor Per Schultz Jørgensen og påpeger samtidig, at nok er det viden og dygtighed, der skal til, men ikke i leksikal forstand. Derimod handler det om, at der skal viden til, som sikre, at børn og unge kan håndtere kriser, som de helt sikkert kommer ud for.

En sådan virkelighed stiller store krav til skolen, for selvom de ydre rammer i den moderne skolen er langt bedre end tidligere, så er der stadig mange, som mistrives i en traditionel skolehverdag, som ikke kan give dem, hvad de søger - nemlig redskaber, der give dem fodfæste i forhold til sociale relationer.

Per Schultz Jørgensen slog endvidere fast, at det at danne en karakter hænger ulasteligt sammen med at kunne udsætte. Kan man det er får man et bedre liv, en bedre uddannelse, bedre job, bedre parforhold osv.

I dette optik bliver det er således ikke intelligens, der er det mest afgørende for, at man får et godt liv, men derimod selvkontrol, der er udtryk for, at man har en indre målestok.

Slutteligt gav Per Schultz Jørgensen fem bud på den, hvilke egenskaber, der skal kendetegne den gode skole for, at læringskraften kan få gode udfoldelsesmuligheder. De fem punkter er som følger:

- Social trivsel
- Faglig succes
- Personlig anerkendelse
- Karakterdannelse
- Social og kulturel etos

Allerede i april inviterer Hørby Efterskole igen til en pædagogisk aften. Det sker den 23. april kl. 1630 når professor Thomas Ziehe fra Leibniz Universität i Hannover besøger efterskolen med et oplæg under titlen 'Hvordan forandrer unge holdning til virkeligheden'. Der er gratis adgang til dette arrangement.

Læs mere her

tags: uddannelse, efterskole,

mandag den 10. marts 2014

Kan vi få lærerne med på reformen

Skolereformen er igen på forsiderne, og det bliver den ved med at være, så længe lærerne føler sig forbigået.
I går fortalte Politiken, hvordan konsulenthuset McKinsey & Co. får ansvaret for at kontrollere implementeringen af skolereformen. Det har fået eksperter, interesseorganisationer, politikere og lærere i blækhuset. Og hvis du spørger Pernille Hjortkjær – der er direktør i konsulenthuset PE3A BusinessAntropologi – så fortsætter det sådan, hvis der ikke bliver taget hånd om roden i problemet.

Hvorfor er lærerne egentlig sure
Vi har efterhånden vænnet os til sure lærere i mediebilledet. Men det er ikke fordi, de er brokkehoveder, galsindede eller urimelige. Pernille Hjortkjær fortæller, at det er almindeligt menneskeligt træk, når vi føler os forbigået:

"Lærerne har jo en oplevelse af, at de ikke er en del af den her proces. Det er som at få trukket en sort sæk over hovedet. Og nu føler de så, at det sker igen. Det er hårdt at blive kontrolleret i en proces og på en opgave, som du ikke føler et ejerskab over."

Pernille Hjortkjær mener ikke, at processen er tabt på gulvet, men vi skal reagere nu, hvis vi skal vende skuden:

"Det er jo en kæmpe kulturændring vi ser lige nu i folkeskolen. Og kulturen kan vi ikke ændre udefra. Vi er nødt til at have lærerne med, for de er kulturbærere i institutionen. Hvis de ikke kan se en mening med den her proces, så får vi dem aldrig til at gå forrest." fortæller hun.

Men skal lærerne ikke bare droppe deres stolthed og komme i sving med reformen Så simpelt er det ikke helt fortæller Pernille Benkjer, der er freelance facilitator af lærings- og forandringsprocesser. Hun har arbejdet med skolelærere og mener, at de bare drømmer om at blive inddraget.

Lærere er forandringsparate
I mediebilleder ser det måske ikke sådan ud, men ifølge Pernille Benkjer er lærerne i høj grad forandringsparate. De skal bare kunne se meningen i processen først. For det er et stort skifte i lærernes arbejdsdag, som de ikke selv har været inddraget i:

"Lærerne brænder for at gøre en forskel i deres job. Det er deres personlighed, der ligger i selve lærergerningen. Rent fagligt siger vi, at læring er relationsbåret. Derfor oplever de det som et angreb på deres personlige faglighed, når de ikke bliver taget med på råd. Og derfor står mange af."

Og før vi har lærerne med, så giver det slet ikke mening at tale om bundlinje, økonomi og effektsikring, siger Pernille Benkjer og fortsætter:

"Vi kan ikke tale om effektsikring og måling af lærere, før vi har lærerne selv med i processen."

Men hvordan kommer vi så tilbage på sporet igen Det kunne jo se ud til, at processen er kørt helt af sporet og langt ned i grøften.

Vi skal skabe engagement, ejerskab og mening
Engagement, ejerskab og mening lyder måske som floskler, men det er selve grundstenen i implementering af enhver proces. Og det er en stor del af løsningen, hvis vi skal have lærerne med på vognen:

"Vi er nødt til at få lærerne med, ellers får reformen aldrig den ønskede effekt ude i klasselokalerne. Det kræver, at vi giver lærerne og skolerne et handlerum." fortæller Pernille Hjortkjær, direktør i PE3A BusinessAntropologi.

For selvom processen overordnet har et klart mål, der er fastsat politisk, så er den enkelte også nødt til at kende sin plads i den nye kultur, forklarer hun:

"Hele skolesystemet er jo en kultur, der lige nu er i forandring. Men hvis den forandring skal slå igennem ude på skolerne, så skal vi give plads til, at der udvikles selvstændige subkulturer. Forstået på den måde, at den enkelte får rum til at finde sin egen plads i det nye."

Det er ikke let at redde så store processer, men måske er det nu, vi skal gøre forsøget. Før det for alvor er for sent.

Læs mere her

tags: direktør, politi, økonomi, Politiken, selvstændig, faglighed, folkeskole, organisation, skolelære,