søndag den 21. december 2014

Folketinget ligestiller unge ved beregning af erstatning for erhvervsevnetab

Unge skal som udgangspunkt have erstatning på det samme grundlag ved tab af erhvervsevnen, uanset hvilken grundlæggende ungdomsuddannelse de er optaget på. Det bliver konsekvensen af en ændring af erstatningsansvarsloven, som Folketinget enstemmigt har vedtaget. Med ændringen af erstatningsansvarsloven kommer der i højere grad ligestilling mellem unge optaget på forskellige ungdomsuddannelser ved beregning af erstatning for tab af erhvervsevne. Samtidig fastholdes det grundlæggende princip om, at en erstatning skal svare til det faktiske tab.

Regeringen har dermed fået vedtaget en tidssvarende model, som understøtter et uddannelsessystem, hvor ungdomsuddannelserne i større udstrækning end førhen er ligestillede.

Justitsminister Mette Frederiksen udtaler:

"Det er ikke rimeligt, at unge på forskellige ungdomsuddannelser ikke får erstatning på samme grundlag. Man har jo ikke nødvendigvis valgt sin endelige levevej, når man bliver optaget på en ungdomsuddannelse.

Det hersker der heldigvis ikke to meninger om i Folketinget. Jeg er tilfreds med, at regeringen har fået enstemmig opbakning til lovforslaget om, at unge på forskellige grundlæggede ungdomsuddannelser som udgangspunkt skal ligestilles, når der skal beregnes erstatning for tab af erhvervsevne."

Loven træder i kraft den 1. januar 2015 og finder anvendelse for skader, der indtræder efter lovens ikrafttræden.

Baggrund

Formålet med lovforslaget er at justere beregningsprincipperne for udmåling af erhvervsevnestabserstatning for så vidt angår skadelidte, som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse.

Lovforslaget udspringer af en højesteretsdom af 15. august 2013 i en konkret sag om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning til en 19-årig handelsskoleelev, der var optaget på handelsskolens grundforløb, og som blev skadet i en trafikulykke.

Efter de hidtil gældende regler kan der være betydelig forskel mellem den erhvervsevnetabserstatning, der udmåles til en gymnasieelev, og den erstatning, der udmåles til en elev, der er under "egentlig erhvervsrettet uddannelse".

Lovforslaget indebærer, at der fremover ved beregningen af erhvervsevnetabserstatning til skadelidte, som er optaget på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, hvor der endnu ikke er sket en endelig specialisering, tages udgangspunkt i normalårslønnen, jf. erstatningsansvarslovens § 8, ligesom for unge på en gymnasial uddannelse, medmindre der konkret er grundlag for at foretage et skøn over den forventede fremtidige årsindtægt. Det betyder, at samme årsløn som udgangspunkt vil skulle anvendes i forhold til både gymnasielever og elever på andre bredere grunduddannelser, hvor der endnu ikke er foretaget en egentlig specialisering.

Læs mere her

tags: højesteret, uddannelse, Justitsminister, 2013, Folketinget, regeringen, Lovforslag, lovforslaget, trafikulykke, regering, grunduddannelse,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar